Организатор на туристическа и агентска дейност

Наименование на професионалното направление и код:  “Пътувания, туризъм и свободно време“, 812
Наименование на професията и код:  “Организатор на туристическа и агентска дейност“, 812010
Наименование на специалността, код и степен на ПК:   “Организация на туризма и свободното време“, трета ПК, 8120101

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “ Организатор на туристическа и агентска дейност “ по специалност “ Организация на туризма и свободното време „.
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Да планира, организира, ръководи и контролира обслужването на туристите;
 • Да знае основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни условия;
 • Да познава технологичните процеси, организацията и управлението на туристическите предприятия;
 • Да използва съвременните маркетингови и рекламни концепции;
 • Приложението на компютъра при осъществяване на туристически дейности
 • Да борави с днешните изисквания за качеството в туризма и др;
 • Да знае характеристиките и особеностите на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.;
 • Да познава държавните икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банките и т.н.
 • Да спазва професионалната етика и туристическото поведение.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да управлява туристически предприятия и техни подразделения;
 • Да създава нови продукти и услуги в туризма;
 • Да осъществява контрол върху качеството на туристическите услуги;
 • Да прилага съвременните принципи на здравословно поведение в работата си;
 • Да организира туристическите услуги адекватно на изискванията на съвременния турист като изпълнява всички дейности при туристическото обслужване;
 • Да създава благоприятен социално-психологически климат във фирмата и да работи в екип;
 • Да участва в маркетинговата и рекламната дейност;
 • Да диагностицира организационно-икономическото състояние на фирмата;
 • Да избира оптимална бизнес стратегия в конкретната бизнес среда;
 • Да взема своевременни охранителни мерки и осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване.