Търговски представител

ПРОВЕЖДА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
За повече информация:  http://www.schooling.bg/news/
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

Наименование на професионалното направление и код:  „Търговия на едро и дребно“, 341
Наименование на професията и код:  “Търговски представител“, 341040
Наименование на специалността, код и степен на ПК:   “Търговия на едро и дребно“ трета ПК, 3410401

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “ Търговски представител “ по специалност “ Търговия на едро и дребно „.
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

  • Същността на икономическите явления;
  • Характеристиките на стоките, които предлага и правилното им съхранение;
  • Основните правила при сключване на договор за покупко-продажба;
  • Основите на отчетността в търговския отрасъл;
  • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

  • Да поддържа контакт по предварителна схема с търговските обекти по места.
  • Да следи дистрибуцията на фирмените продукти в обектите.
  • Да осъществява директни продажби в търговските обекти.
  • Да поддържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по дейността. Води и съхранява според изискванията картона на клиента и други необходими формуляри. При необходимост обосновава предложения за сключване на договори за отсрочено плащане и осъществява тяхното сключване след одобрението на търговския директор.
  • Да следи за сроковете на разплащане с клиентите и ги предизвестява за настъпването на падежа. Следи за отразяването в клиентските картони случаите на забавяне на плащанията.