Сътрудник в маркетингови дейности

Наименование на професионалното направление и код:  „Маркетинг и реклама“, 342
Наименование на професията и код:  „Сътрудник в маркетингови дейности“, 342020
Наименование на специалността, код и степен на ПК:   Маркетингови проучвания, втора ПK, 3420201

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности” по специалността „Маркетинг и реклама“.
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Дейността на стопанското предприятие;
 • Общата теория на пазарната икономика;
 •  Основните на маркетинга;
 •  Видовете маркетинг;
 •  Финансите на фирмата;
 •  Видовете техника, с която се работи;
 •  Маркетинговите подходи;
 •  Провеждането на маркетингови проучвания и кампании;
 •  Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти;
 •  Правилата за осъществяване на деловата кореспонденция.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да набавя, обработва и използва информация;
 • Да води рекламни кампании;
 •  Да спазва трудовата и финансовата дисциплина;
 •  Да работи с персонален компютър;
 •  Да развива рекламми умения.