Счетоводител

Наименование на професионалното направление и код: „Счетоводство и данъчно облагане“, 344
Наименование на професията и код: „Опертативен счетоводител“, 344030
Наименование на специалността, код и степен на ПК:  „Оперативно счетоводство“, 3440301

Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Общата теория на пазарната икономика;
 •  Дейността на предприятието и неговите вътрешни актове;
 •  Стратегическият мениджмънт на предприятието;
 •  Организационно-управленската струткутура на предприятието;
 •  Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 •  Счетоводната терминология;
 •  Видовете счетоводни документи;
 •  Правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията;
 •  Видовете финансово-счетоводен контрол в предприятието;
 •  Данъчното облагане;
 •  Социалното и здравно осигуряване;
 •  Документацията, необходима за отпускане на кредит;
 •  Документите, необходими за извършване на разплащанията по банков път;
 •  Правилата за осъществяване на деловата кореспонденция;
 •  Осъществяването на комуникации на чужд език и разчитането на първични счетоводни документи.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да прилага нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 •  Да набавя, обработва и използва счетоводна информация;
 •  Да разчита счетоводните документи;
 •  Да изготвя протоколи, сведения и доклади;
 •  Да изготвя финансово-счетоводни справки;
 •  Да попълва унифицирани стандартни форми и документи;
 •  Да работи с офис-техника, като ползва предпазни средства при работа с нея;
 •  Да работи с персонален компютър;
 •  Да спазва финансовата и трудова дисциплина;
 •  Да начислява социални и здравни осигуровки.