Сътрудник в малък и среден бизнес

Наименование на професионалното направление и код:  „Стопанско управление и администрация“, 34
Наименование на професията и код: „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 345050
Наименование на специалността, код и степен на ПК:  „Малък и среден бизнес“, втора ПК, 3450501

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“ по специалността „Малък и среден бизнес“. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Дейността на стопанското предприятие;
 • Общата теория на пазарната икономика;
 • Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия;
 • Основните въпроси на фирменото право;
 • Видовете документи и правната им тежест;
 • Процеса на документооборота;
 • Финансите на фирмата;
 • Видовете техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея;
 • Управлението на човешките ресурси;
 • Провеждането на маркетингови проучвания и кампании;
 • Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти;
 • Правилата за осъществяване на деловата кореспонденция.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да набавя, обработва и използва информация;
 • Да разчита търговски, административни и счетоводни документи;
 •  Законосъобразно и правилно да води документацията;
 • Да изготвя протоколи, сведения и доклади;
 •  Да изготвя финансово-счетоводни справки;
 •  Да начислява социални и здравни осигуровки;
 •  Да спазва трудовата и финансовата дисциплина;
 •  Да работи с персонален компютър;
 •  Да организира работното време;
 •  Да организира работното място;
 •  Да поддържа ред и чистота на работното място;
 •  Да развива предприемачески умения.