Продавач – консултант

Наименование на професионалното направление и код: “Търговия на едро и дребно“, 341
Наименование на професията и код: „Продавач консултант“, 341020
Наименование на специалността, код и степен на ПК:  Продавач консултант, 3410201, втора ПК

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Продавач консултант“ по специалност „Продавач консултант“.
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Същността на икономическите явления;
 • Характеристиките на стоките, които предлага и правилното им съхранение;
 • Основните правила при сключване на договор за покупко-продажба;
 • Основите на отчетността в търговския отрасъл;
 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да анализира икономическите ресурси и прави оптимален избор на алтернативи на търсенето и предлагането;
 • Да владее основите на вербалните и невербалните правила на комуникация;
 • Да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;
 • Да анализира и прилага факторите за ефективна търговска дейност;
 • Да отговаря на въпроси за гаранцията на продукта и прилага общото съдържание на договора за покупко-продажба;
 • Да прилага основните методи на пазарното проучване;
 • Да изготвя първичните отчетни документи;
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.