Офис мениджър

Наименование на професионалното направление и код: “Пътувания, туризъм и свободно време“, 812
Наименование на професията и код: „Организатор на туристическа и агентска дейност“, 812010
Наименование на специалността, код и степен на ПК:  Организация на туризма и свободното време, трета ПК, 8120101

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Офис-мениджър“ по специалност „Бизнес-админстрация“.
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Основните икономически категории в пазарни условия;
 • Основните макроикономически принципи;
 •  Правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
 •  Архитектурата на компютъра, видове операционни системи и софтуер;
 •  Функциите на парите, ролята на централната и търговските банки;
 •  Чужд език на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка;
 •  Стиловете на управление и управленските функции;
 •  Елементите на стратегическия план;
 •  Методите за водене на преговори;
 •  Видовете офис техника и нейното приложение;
 •  Общата характеристика на данъчните задължения;
 •  Основните механизми за управление финансите на фирмата;
 •  Нормите на етичното бизнес-поведение.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да оформя деловата кореспонденция при спазване на правописните норми и правила;
 •  Да се съобразява с пазарните механизми;
 •  Да осъществява взаимодействие с банките;
 •  Да планира и организира различни видове маркетингови проучвания;
 •  Да управлява данъчната политиката на фирмата;
 •  Да определя окончателния размер на осигурителния доход;
 •  Да подпомага процеса на управление финансите на фирмата;
 •  Да използва съвременни методи за управление на човешките ресурси.