Обучения

Курс „Обща агроекология“

Курсът е задължително обучение за всички бенефициенти по Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Този курс следва да се премине през първите две години от работата по избраната мярка.

Обучението е с продължителност 18 уч.часа.

Предлагаме:

  • Дистанционна форма на обучение – по всяко време може да се заявите. Получавате учебното съдържание на диск с всички необходими материали съгласно Европейските и национални изисквания по темата.

Обученията се сертифицират с Удостоверение на основата на лиценза на ЦПО „Балкански форум за развитие“ и се записват в регистрите на центъра.

Курс „Биологично земеделие“

Курсът е задължително обучение за всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Този курс следва да се премине през първите две години от работата по избраната мярка.

Обучението е с продължителност 18 уч.часа.

Предлагаме:

  • Дистанционна форма на обучение – по всяко време може да се заявите. Получавате учебното съдържание на диск с всички необходими материали съгласно Европейските и национални изисквания по темата.

Обученията се сертифицират с Удостоверение на основата на лиценза на ЦПО „Балкански форум за развитие“ и се записват в регистрите на центъра.

Курс „Опазване компонентите на околната среда в земеделието“

Курсът е е задължително обучение за всички бенефициенти по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Този курс следва да се премине през първите две години след подписване на договора с Държавен фонд „Земеделие“ по избраната мярка.

Обучението е с продължителност 18 уч.часа.

Предлагаме:

  • Дистанционна форма на обучение – по всяко време може да се заявите. Получавате учебното съдържание на диск с всички необходими материали съгласно Европейските и национални изисквания по темата.

Обученията се сертифицират с Удостоверение на основата на лиценза на ЦПО „Балкански форум за развитие“ и се записват в регистрите на центъра.

Дистанционни обучения за придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието – продължителност 150 уч.часа

Обучението се преминава на електронна платформа.

Това обучение е необходимо за земеделските производители по „Схема за млади земеделски стопани“. Кандидатите по тази мярка трябва да предоставят документ за придобити професионални умения и познания в областта на земеделието до 1 декември на годината на подаване на заявлението в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

За бенефициентите по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ преминаването на професионално обучение в областта на селското стопанство ще им донесе 5 точки при класирането.

За бенефициентите по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ е задължително да имат удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство.

Обучението е с продължителност 150 уч.часа.

Форма на обучение – дистанционна.

За получаване на степен на професионална квалификация по закона за образованието е задължително полагането на държавен изпит по теория и практика. Курсистите получават професионална помощ и консултации от хабилитирани преподаватели по всяко време на обучението им.

Обученията се сертифицират с Удостоверение за професионално обучение за част от професия издадено от Министерство на образованието и науката на основата на лиценза на ЦПО „Балкански форум за развитие“ и се записват в регистрите на НАПОО и центъра. Легитимността на обученията и удостоверенията могат да се установят от ДФ“Земеделие“ по всяко време.

Курс „Пчеларство“

Това обучение ще донесе 10 точки на бенефициентите желаещи да прилагат мерките от „Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016г.“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Обучението е с продължителност 30 уч.часа.

Предлагаме:

  • Дистанционна форма на обучение – по всяко време може да се заявите. Получавате учебното съдържание на диск с всички необходими материали съгласно Европейските и национални изисквания по темата.

Обученията се сертифицират с Удостоверение на основата на лиценза на ЦПО „Балкански форум за развитие“ и се записват в регистрите на центъра.

Обучението по специалностите се осъществява чрез компютърни и информационни технологии от квалифицирани преподаватели.

Успешното приключване на пълния курс на обучение дава възможност за полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

Степента на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по теория и практика на съответната специалност.

Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми, в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии съгл. Чл.36 от Закона за професионалното образование и обучение.
Оценяването на постигнатите резултати от обучението на междинно и изходно ниво се осъществява чрез тестове върху учебно съдържание, определено от обучаващите.

Организацията на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация съгл. чл. 38, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

НОВО: ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КУРСОВЕ И КОНСУЛТАЦИИ

Обучения за придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.

Провеждане на информационни дейности и курсове, консултации и изготвяне на проекти.

След преминато обучение се издава сертификат/диплома за завършен курс/информационна дейност, носи допълнителен брой точки при оценка на проектните предложения.