НОВИНИ

ЦПО към „Балкански Форум за Развитие“ предлага  информационни дейности и курсове и консултации за земеделски производители:

Информационни дейности:

- Агроекологични плащания – обща агроекология- 18уч.ч.;

- Опазване компонентите на околната среда в земеделието – 18уч.ч.

Курсове:

- „Пчеларство“ – 30уч.ч.;

- Курс по част от професия  “Фермер“, специалност „Земеделец“ – II-ра степен на професионална квалификация- 150 уч.ч.;

- Курс по част от професия  “Фермер“, специалност „Земеделец“ – II-ра степен на професионална квалификация- 220 уч.ч.;

- Курс по част от професия  “Икономист в земеделското стопанство“, специалност „Земеделско стопанство“ – III-та степен на професионална квалификация - 360 уч.ч.

Всички земеделски производители, които са с намерения да кандидатстват през новия програмен период по „ПРСР 2014-2020“ по мерки 112 и 141, могат да преминат курс, който ще носи допълнителен брой точки при оценка на проектните предложения!!!

За повече информация може да се свържете с нас от формата за контакти.

imagesCA59E1NH 2

 

ЦПО към Сдружение „Балкански Форум за Развитие“ предлага на Вашето внимание информационни дейности – 18 часови в сферата на земеделието. Поради заетостта на земеделските производители сме създали организация за провеждане на обученията в две форми:

  • Редовна – с присъствие на занятията в офиса на сдружението при група не по-малко от 10 човека;
  • Дистанционна – с предоставяне на  материали на хартиен и/или електронен носител.

График до 31.12.2014г.:

„Опазване компонентите на околната среда“

Участието в обучението се документира със сертификат, основан на лиценза ни за професионално обучение с № 201012831 / 23.03.2010г.

imagesCASURQHG 1

ЦПО към Сдружение „Балкански Форум за Развитие“ предлага и провежда безплатни курсове /информационни дейности/ – 18 уч.часа за регистрирани земеделски производители от цялата страна. Курсовете /информационните дейности/ ще бъдат проведени по следните теми:

1. „Опазване компонентите на околната среда в земеделието“ – 2 групи;

2. „Нови стандарти в растениевъдството“ – 1 група;

3. „Агротехнически мероприятия при отглеждане на полски култури“ – 1 група;

4. „Агротехнически мероприятия при отглеждане на овощни видове и лоза“ -  1 група;

5. „Финансово – счетоводни документи за водене и отчитане дейността на земеделските производители“ – 1 група;

6. „Европейски изисквания към растително защитните мероприятия“ – 2 групи;

7. „Мярка 214 Агроекологични плащания“ – 4 групи;

8. „Счетоводство, осигуровки и калкулации в земеделското стопанство“ – 2 групи;

9. „Основни насоки за разработване и управление на бизнес планове и проекти от земеделски производители“ – 1 група;

10. „Агротехнически мероприятия при отглеждане на зеленчуци“ – 1 група.

 

sl4

От 2010 г., по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Агенцията по заетостта предоставя възможност на всяко работещо лице да избере и премине обучение за повишаване на квалификацията или придобиване на по-висока квалификационна степен.

Обучението е БЕЗПЛАТНО и разходите за него се поемат от Агенцията по заетостта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, под формата на ваучери, които се издават на заинтересованите лица.

Целта на предложената програма е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.

Continue Reading →