НОВИНИ

На 22/01/2018г. започва професионално обучение за професия “ Оперативен счетоводител“ –специалността е “ Оперативно счетоводство “ 960 уч.ч за придобиване на трета степен на професионална квалификация /код.:(344030)/.
Обучението ще се проведе под ръководството на високо квалифицирани преподаватели. Възможност за работа в процеса на обучение. Дипломата е валидна в ЕС.
ПРЕДОСТАВЯТ СЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ.

Адрес:  София 1202, бул. „Кн.Мария Луиза“ №125, вх.Б, ет.7

За повече информация:
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

На 02/05/2018г. започва професионално обучение за професия “ Търговски представител“ – специалността е “ Търговия на едро и дребно „ 960 уч.ч за придобиване на трета степен на професионална квалификация /код.:(341040)/.
Обучението ще се проведе под ръководството на високо квалифицирани преподаватели. Дипломата е валидна в ЕС.

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ.

Адрес:  София 1202, бул. „Кн.Мария Луиза“ №125, вх.Б, ет.7

За повече информация:
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

Заявление_Ваучери_за_заети_лица

Провеждане и удостоверяване на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация и ключова компетентност по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Курсът се провежда за следните специалности:

  • Специалност „Оперативно счетоводство „
  • Специалност „Търговия на едро и дребно“
  • Специалност „Финансова отчетност“
  • Специалност „Маркетингови проучвания“

Информация в помощ на заети лица, желаещи да участват в процедура
„Ваучери за заети лица“

С настоящия проект ще се предостави възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетенция.

Едно лице в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014-2020 да премине в съответствие с критериите за допустимост на целевата група само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4 .

Заетите лица могат да подават Заявеление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда“ или по електронен път чрез електронно Заявление.
Не се допуска подаване на заявление ( на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.

Заявлението се подава по електронен път или на хартия – лично в ДБТ ( и за двата вида прием само в работни дни, между 8:30ч. и 17:00ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст „ Вярно с оригинала“ и подпис на лицето:

  • Копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях(Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани).
  • Копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.
    В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него.

До етап на проверка за допустимост се допуска само лице, което е с пълен комплект документи. Проверката на заявленията се извършва по поредност на подаването им.
След приключване на процеса по оценка, ДБТ уведомява в 14 дневен срок от подаването на заявленията одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение /ДОб/ за включване в обучение.

Одобрените лица могат да отложат явяването си в ДБТ в указания по-горе срок. В този случай лицата уведомяват ДБТ по телефон / електронна поща с писмо за удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни след изтичане на срока от 5 работни дни.

 

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ. ИЗПОЛЗВАТ СЕ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ И ТАБЛЕТИ.

Адрес:  София 1202, бул. „Кн.Мария Луиза“ №125, вх.Б, ет.7

За повече информация:
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

Дистанционни обучения за придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието. Обучението се преминава на електронна платформа и е необходимо на земеделските производители по „Схема за млади земеделски стопани“. Кандидатите по тази мярка трябва да представят документ за придобити професионални умения и познания в областта на земеделието до 1-ви декември на годината на подаване на заявлението в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“

Стопаните, които не са преминали обучение по Агроекология ще бъдат санкционирани

Обучението трябва да е приключило до 31 декември 2014 година

Предстоят санкции в размер на 100 % от получените до момента субсидии заедно със законно начислени лихви за кандидатите, поели ангажимент по Мярка 214 „Агроекологични плащания”, които не са преминали курс на обучение по агроекология.

Обучението трябва да е приключило до 31 декември 2014 година. Срокът се отнася и за производители, прекратили ангажиментите си по мярката в предходни години и одобрени отново през 2013 г.

През месец октомври рискови бяха около 1100 кандидати, като много от тях все още не са преминали курс за усъвършенстване знанията по агроекология.

Стопаните, преминали обучение и имащи наличен документ, трябва да го представят в областните дирекции на ДФ „Земеделие”, в които са кандидатствали. Документите се подават със заявленията за плащане най-късно до третата година от ангажимента, която за тях се явява 2015-та.