Финансов отчетник

Наименование на професионалното направление и код:  „Финанси, банково и застрахователно дело“, 343
Наименование на професията и код:   “Финансов отчетник“, 343020
Наименование на специалността, код и степен на ПК:    “Финансова отчетност“, трета ПК, 3430201

Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Дейността на застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции;
 • Организацията на застраховането и социалното осигуряване;
 •  Термините, които се използват при осъществяването на застрахователна и осигурителна дейност;
 •  Застрахователните и осигурителните операции и механизмите и технологията за тяхното осъществяване;
 •  Приходите и разходите от дейността;
 •  Отчитането и анализа на дейността на отделния служител;
 •  Структурата на имуществото;
 •  Дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото;
 •  Видовете застраховки и документи;
 •  Условията и документите при кандидатстване за работа;
 •  Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти. Етиката на деловото общуване. Съобразяване с културните особености на клиента;
 • Правилата на деловата кореспонденция;
 •  Информационните технологии и системи в застрахователното и осигурително дело.

 

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да рекламира дейността и услугите на институцията;
 •  Да опазва имуществото и имуществените интереси;
 •  Да начислява социални и здравни осигуровки;
 •  Да осчетоводява стопански операции;
 •  Да открива факторите, които водят до повишаване рисковете при осъществяване на застрахователната, презастрахователната и осигурителна дейност;
 •  Да подготвя и създава условия за осъществяване на застрахователни сделки.
 •  Да спазва трудовата и финансовата дисциплина;
 •  Да подготвя документи за кандидатстване и назначаване на работа;
 • Да работи с външните и вътрешните нормативни документи;
 •  Да консултира клиентите;
 •  Да извършва делова кореспонденция;
 •  Да прилага новите информационни технологии и системи;
 •  Да обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената работа.