За нас

 

ЦПО към „Балкански Форум  за Развитие” извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

ЦПО към „Балкански Форум  за Развитие” предоставя обучение по професии в сферата на „Земеделието“, „Администрация и управление“; „Търговия на едро и дребно“; „Маркетинг и реклама“; „Счетоводство и данъчно облагане“.

Приоритет на нашия екип е повишаване професионалната квалификация на лица, желаещи да се развият в секторите на „Земеделието“, „Търговията“, „Маркетингът“, „Рекламата“, „Счетоводството“, „Администрацията“и „Управлението“, прилагайки програмите за качество и ефективност на обучението, съобразно съвременните методики и подходи в сферата на професионална квалификация.

Провежданите от нас курсове и обучения са в три семестъра, като:

  • Първият семестър се състои в общо теоретична и икономическа подготовка;
  • Вторият семестър обхваща специалността на избраното професионално направление;
  • Третият семестър се състои от свободно избираема подготовка и изготвяне на курсова работа.

Центърът предоставя възможност да бъде избрано обучение само в един или два семестъра в направлението, в което курсистът счита, че следва да увеличи своите знания и умения.

При добра подготовка курсистите могат да се явят само на тест за верификация на знанията и уменията по избрана от предлаганите специалности. В случай, че курсист не издържи един от трите елемента на теста /обща теоритична част, специална – отраслова част и практико – професионална част/, той може да се обучи в един семестър и да положи изпит само по този елемент.