Заявление_Ваучери_за_заети_лица

Провеждане и удостоверяване на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация и ключова компетентност по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Курсът се провежда за следните специалности:

  • Специалност „Оперативно счетоводство „
  • Специалност „Търговия на едро и дребно“
  • Специалност „Финансова отчетност“
  • Специалност „Маркетингови проучвания“

Информация в помощ на заети лица, желаещи да участват в процедура
„Ваучери за заети лица“

С настоящия проект ще се предостави възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетенция.

Едно лице в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014-2020 да премине в съответствие с критериите за допустимост на целевата група само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4 .

Заетите лица могат да подават Заявеление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда“ или по електронен път чрез електронно Заявление.
Не се допуска подаване на заявление ( на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.

Заявлението се подава по електронен път или на хартия – лично в ДБТ ( и за двата вида прием само в работни дни, между 8:30ч. и 17:00ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст „ Вярно с оригинала“ и подпис на лицето:

  • Копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях(Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани).
  • Копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.
    В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него.

До етап на проверка за допустимост се допуска само лице, което е с пълен комплект документи. Проверката на заявленията се извършва по поредност на подаването им.
След приключване на процеса по оценка, ДБТ уведомява в 14 дневен срок от подаването на заявленията одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение /ДОб/ за включване в обучение.

Одобрените лица могат да отложат явяването си в ДБТ в указания по-горе срок. В този случай лицата уведомяват ДБТ по телефон / електронна поща с писмо за удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни след изтичане на срока от 5 работни дни.

 

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ. ИЗПОЛЗВАТ СЕ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ И ТАБЛЕТИ.

Адрес:  София 1202, бул. „Кн.Мария Луиза“ №125, вх.Б, ет.7

За повече информация:
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

Коментирай